Garantieverklaring

1. Reikwijdte van de garantie

1.1 Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke aankoop van Kebony®-hout van Kebony Norge AS en de eigenaar van de constructie waarvoor het Kebony®-hout is gebruikt. 

1.2 Producten gedekt door de garantie - de Kebony-producten

De garantie dekt alle terrasdelen en bekledingsproducten van Kebony® (zoals omschreven in de productbeschrijvingen op www.kebony.com). Kebony Norge AS garandeert dat alle terrasdelen en bekledingsproducten ten tijde van de aankoop volgens de specificaties in de productinformatiebladen die door Kebony Norge AS zijn uitgegeven, zijn geproduceerd. Deze gegevensbladen kunnen op www.kebony.com worden gedownload.

1.3 Schade gedekt onder de garantie

Met inachtneming van de hierin vermelde voorwaarden garandeert Kebony Norge AS dat vanaf de datum van levering vermeld of de factuur en gedurende de garantieperiode zoals hieronder gedefinieerd, de Kebony®-producten toegepast in gebruiksklasse 3 conform EN 335-1 niet zullen worden beschadigd door verrotting veroorzaakt door zachtrot schimmels en de houtaantastende schimmels Postia placenta, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum of Corriolus versicolor, zodat de Kebony®-producten overeenkomstig hun beoogde functie blijven functioneren.

1.4 Garantieperiode

Kebony®-terrasdelen en bekledingsproducten: 30 jaar

 

2. Herstel

2.1 Kebony Norge AS zal alle Kebony-producten die aangetast zijn door de hierboven beschreven oorzaken naar eigen keuze opnieuw leveren dan wel geldelijk vergoeden. Elke geldelijke vergoeding is beperkt tot de waarde van de oorspronkelijke factuur van de aankoop.

 

3. Voorwaarden

Voor deze garantie gelden de volgende algemene voorwaarden:

3.1 Vervuiling door niet-aantastende organismen, zoals oppervlakte schimmels of algen worden niet beschouwd als schade gedekt door de garantie en zullen daardoor geen reden zijn tot compensatie of herstel onder garantie door Kebony Norge AS.

3.2 Alle claims moeten binnen 30 dagen na ontdekking van de vermoedelijke schade schriftelijk worden gemeld bij Kebony Norge AS, vergezeld van het originele garantiecertificaat, kopieën van de betreffende aankoopbewijzen, een verklaring met omschrijving van de schade en foto's van de vermoedelijke schade. Ontdekking wordt gedefinieerd als het tijdstip waarop de vermoedelijke schade is ontdekt of door de eigenaar/oorspronkelijke koper ontdekt had moeten worden.

3.3 Kebony Norge AS behoudt zich het recht voor om de Kebony-producten te inspecteren, voordat enige vervanging, financiële compensatie of ander herstel onder deze garantie door Kebony Norge AS wordt goedgekeurd. Vanaf de datum dat een mogelijke claim is ontdekt, moet de eiser alle redelijke stappen ondernemen om het Kebony®-hout tegen verdere schade te beschermen en om het mogelijke verlies door de vermoedelijke schade te beperken.

3.4 Alle garanties gelden onder de voorwaarde dat de installatierichtlijnen, richtlijnen voor onderhoud door de gebruiker en overige documenten van Kebony die ten tijde van de aankoop gelden, in acht worden genomen en bij de behandeling, opslag, montage en gebruik van de producten zijn gevolgd. Deze garantie vervalt als Kebony®-hout niet overeenkomstig de schriftelijke instructies van Kebony Norge AS wordt gemonteerd.

3.5 Deze garantie dekt niet de kosten van het verwijderen van beschadigd Kebony®-hout of het monteren van het vervangende Kebony®-hout of andere kosten voor opnieuw produceren.

3.6 Het niet opvolgen van deze procedures kan een claim onder deze garantie ongeldig maken.

 

4. Uitsluitingen

4.1 Kebony Norge AS is niet aansprakelijk voor incidentele, economische, speciale, strafrechtelijke of gevolgschade en boetes hetzij direct dan wel indirect en op welke manier dan ook veroorzaakt.

4.2 De verklaringen in deze garanties zijn de enige garanties van Kebony Norge AS en alle overige expliciete of impliciete garanties, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel (tenzij als gevolg van geldende wetgeving voor productgaranties die wettelijk niet kunnen worden uitgesloten) zijn nadrukkelijk uitgesloten.

4.3 Schade aan alle Kebony®-producten die achteraf zijn gewijzigd of geïmpregneerd, bijvoorbeeld door chemische behandeling, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kebony Norge AS, is niet door deze garantie gedekt.

4.4  Schade of gebreken als gevolg van of op enige wijze toerekenbaar aan de hieronder vermelde oorzaken is niet door de garantie gedekt:

(a)        onjuiste opslag, behandeling, montage of gebruik van het Kebony®-hout, inclusief maar niet beperkt tot elke schade waarbij geen correct ontwerp en montageprincipes zijn gebruikt;

(b)        onjuist gebruik, nalatigheid, verandering of vernieling van het Kebony®-hout;

(c)        zettingen  of  constructieve  beweging  en/of  beweging  van  materialen  waaraan  het  Kebony®- hout is bevestigd;

(d)        schade door een onjuist ontwerp van constructies of waar de maximaal berekende windbelastingen voor een constructie worden overschreden;

(e)        overmacht, zoals onder andere, orkanen, tornado's, hagel, aardbevingen, overstroming of ander noodweer of natuurverschijnselen; en

(f)         elke andere oorzaak dan productiefouten toerekenbaar aan Kebony Norge AS.

 

5. Contact

Er kan met Kebony Norge AS schriftelijk contact worden opgenomen via de Chief Executive Officer op

Kebony Norge AS

Hoffsveien 48

NO-0377 Oslo

Noorwegen

e-mail: @email

 

6. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze garantie is het Noorse recht van toepassing en alle geschillen met betrekking tot deze garantie zullen naar keuze van Kebony Norge AS aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Noorwegen of aan arbitrage worden onderworpen.