Garantieverklaring

Garantieverklaring

1. Reikwijdte van de garantie

1.1 Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van Kebony®-hout van Kebony Norge AS en voor de eigenaar van een constructie waarin het Kebony®-hout is opgenomen. 

1.2 Producten waarop de garantie van toepassing is - De Kebony-producten

De garantie geldt voor alle terrasdelen en gevelbekledingsproducten van Kebony® (zoals omschreven in de productbeschrijvingen op www.kebony.com). Kebony Norge AS garandeert dat alle terrasdelen en gevelbekledingsproducten van Kebony® zijn geproduceerd volgens de specificaties in de door Kebony Norge AS uitgegeven productinformatiebladen (Product Data Sheets) zoals die op het moment van aankoop van kracht zijn. Deze informatiebladen zijn te downloaden op www.kebony.com.

1.3 Schade waarop de garantie van toepassing is

Met inachtneming van de onderhavige voorwaarden garandeert Kebony Norge AS dat, vanaf de datum van levering zoals vermeld op de factuur en gedurende de bij punt 1.4 aangegeven garantieperiode na levering, bij de toegepaste Kebony®-producten vallend onder gebruiksklasse 3 conform EN 335 geen schade door verrotting zal optreden veroorzaakt door de houtaantastende schimmels Postia placentaConiophora puteanaGloeophyllum trabeum dan wel Corriolus versicolor als gevolg waarvan de Kebony®-producten niet op de beoogde wijze blijven functioneren.

1.4 Garantietermijn en productcategorie

 

Productcategorie

Duurzaamheidsklasse
(EN 350)

Gebruiksklasse
(EN 335)

Materiële vergoeding (%) over de garantieperiode (jaren)

Residentieel gebruik Commercieel gebruik
      100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 0%

Kebony Character terrasdelen

1-2*

3.2

≤15 ≤16 ≤17 ≤18 ≤19 ≤20 ≤15 ≤15
Kebony Character gevelbekleding

1-2*

3.1 ≤25 ≤26 ≤27 ≤28 ≤29 ≤30 ≤25 ≤25
Kebony Clear terrasdelen 1 3.2 ≤25 ≤26 ≤27 ≤28 ≤29 ≤30 ≤25 ≤25
Kebony Clear gevelbekleding 1 3.1 ≤30 ≤31 ≤32 ≤33 ≤34 ≤35 ≤30 ≤30
Kebony Clear standard ruw gezaagde producten*** 1 3.2 ≤25 ≤26 ≤27 ≤28 ≤29 ≤30 ≤25 ≤25

 

1 Spinthout
2 De garantie is van kracht op voorwaarde dat de aanbevelingen in de gebruiks- en installatierichtlijnen van Kebony zijn gevolgd, dat bij het gebruik van het product de voorschriften van het productinformatieblad en de bijbehorende gebruiksklasse (EN 335) zijn aangehouden en dat daarnaast de op de montage van toepassing zijnde wet- en regelgeving is nageleefd. Kebony is een natuurlijk materiaal en het is mogelijk dat door natuurlijke variatie in kwaliteit specifieke planken gedurende deze periode moeten worden vervangen.
3 Bij alle Kebony Clear-producten waarbij machinale bewerking plaatsvindt na het op lengte zagen moet het bedrijf dat de machinale bewerking uitvoert bevestigen dat wordt voldaan aan de daarvoor geldende richtlijnen van Kebony. Alle Kebony-producten moeten worden gebruikt conform de beschrijvingen in de gebruiks- en installatierichtlijnen van Kebony.

 

2. Herstel of vergoeding

2.1 Indien bij een Kebony-product gedurende de periode vanaf de datum van levering tot het einde van de in punt 1.4 aangegeven termijnen sprake is van hierboven beschreven schade waarop de garantie van toepassing is, dient Kebony Norge AS, naar eigen keuze, een vervangend product te leveren dan wel de schade te vergoeden middels een contante betaling. Een contante vergoeding kan maximaal oplopen tot de waarde van de oorspronkelijke factuur voor de aankoop.

 

3. Voorwaarden

Voor deze garantie gelden de volgende algemene voorwaarden:

 

3.1 Vervuiling door niet-schadelijke organismen, zoals oppervlakteschimmels, meeldauw dan wel algen, wordt niet beschouwd als schade vallend onder de garantie en hier vloeien derhalve voor Kebony Norge AS geen vergoedings- of herstelverplichtingen uit voort uit hoofde van deze garantie.

 

3.2 Alle claims moeten binnen 30 dagen na ontdekking van de vermoedelijke schade schriftelijk worden gemeld bij Kebony Norge AS, vergezeld van het originele garantiecertificaat, kopieën van het/de betreffende aankoopbewijs/aankoopbewijzen, een verklaring met omschrijving van de schade en foto's van de vermoedelijke schade. Ontdekking wordt gedefinieerd als het tijdstip waarop de vermoedelijke schade is ontdekt of door de eigenaar/oorspronkelijke koper ontdekt had moeten worden.

 

3.3 Kebony Norge AS behoudt zich het recht voor om de Kebony-producten te inspecteren voordat enige vervanging, vergoeding dan wel andere corrigerende maatregel uit hoofde van deze garantie door Kebony Norge AS wordt goedgekeurd. Vanaf de datum dat een mogelijke claim wordt ontdekt, moet de eiser alle redelijke stappen ondernemen om het Kebony®-hout tegen verdere schade te beschermen en om mogelijke verliezen door de vermoedelijke schade te beperken.

 

3.4 Alle garanties gelden onder de voorwaarde dat de installatierichtlijnen en de richtlijnen voor onderhoud door de gebruiker van Kebony en de overige ten tijde van de aankoop geldende productdocumenten van Kebony in acht worden genomen en bij de behandeling, de opslag, de montage en het gebruik van de producten zijn gevolgd. Deze garantie vervalt als Kebony®-hout niet overeenkomstig de schriftelijke instructies van Kebony Norge AS wordt gemonteerd.

 

3.5 Kosten van het verwijderen van beschadigd Kebony®-hout of het monteren van het vervangende Kebony®-hout dan wel andere kosten voor herbewerking vallen niet onder deze garantie.

 

3.6 Bij niet-naleving van deze procedures kunnen claims uit hoofde van deze garantie worden afgewezen.

 

4. Uitsluitingen

4.1 Kebony Norge AS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte en door welke oorzaak dan ook ontstane incidentele, economische, bijzondere schade of gevolgschade dan wel als bestraffing of voorbeeldstelling bedoelde schadeloosstellingen.

 

4.2 De in deze verklaring opgenomen garanties zijn de enige garanties die door Kebony Norge AS worden verleend en alle overige expliciete dan wel impliciete garanties, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en met uitzondering van gevallen waarbij een en ander voortvloeit uit geldende wetgeving met betrekking tot productgaranties die wettelijk niet kunnen worden uitgesloten, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

4.3 Schade aan Kebony®-producten die achteraf zijn aangepast of geïmpregneerd, bijvoorbeeld door chemische behandelingen, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kebony Norge AS, valt niet onder deze garantie.

 

4.4 Schade of gebreken als gevolg van dan wel op enige wijze toerekenbaar aan de hieronder vermelde oorzaken valt niet onder de garantie:

 

  1. onjuiste opslag, behandeling, montage of gebruik van het Kebony®-hout, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade in gevallen waarbij schriftelijke instructies van Kebony niet zijn gevolgd,

  2. onjuist gebruik, nalatigheid, verandering dan wel vernieling van het Kebony®-hout,

  3. zetting dan wel constructieve beweging en/of beweging van materialen waaraan het Kebony®-hout is bevestigd,  

  4. schade door een onjuist ontwerp van constructies of doordat de berekende maximale windbelastingen voor een constructie worden overschreden, 

  5. gevallen van overmacht, zoals onder andere orkanen, tornado's, hagel, aardbevingen, overstroming dan wel andere ernstige weer- of natuurverschijnselen en

  6. andere oorzaken dan productiefouten die toerekenbaar zijn aan Kebony AS.

 

5. Contact

Met Kebony Norge AS kan schriftelijk contact worden opgenomen via de Quality Department - adres:

Kebony Norge AS

Havnevegen 35

NO-3739 Skien, Noorwegen

e-mail: @email

 

6. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze garantie is het Noorse recht van toepassing en alle geschillen met betrekking tot deze garantie worden, naar keuze van Kebony Norge AS, onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Noorwegen dan wel aan arbitrage.