Garantibevis

Kebony® Garantibevis

1.    Garantiens omfang

1.1    Denne Garanti er kun gyldig over for den oprindelige køber af Kebony® træ fra Kebony Norge AS, samt ejeren af eventuelle konstruktioner på hvilke Kebony® træ er anvendt. 

1.2    Produkter dækket af Garantien – Kebony Produkterne

Garantien dækker alle Kebony® produkter til terrassegulve og beklædning (som defineret i produktbeskrivelser på www.kebony.com).
Kebony Norge AS garanterer, at alle Kebony® produkter til terrassegulve og beklædning er fremstillet ifølge specifikationerne beskrevet i Produktdatabladene udgivet af Kebony Norge AS, som var gyldige på købstidspunktet. Disse Datablade kan downloades fra www.kebony.com.

1.3    Skade dækket af Garantien

Underlagt betingelserne angivet heri garanterer Kebony Norge AS, at fra leveringsdatoen angivet på fakturaen og i en garantiperiode efter levering som angivet nedenfor vil Kebony® Produkter anvendt i Use Class 3 som anført i EN 335-1 ikke blive beskadiget af råd forårsaget af soft rot-svampe og de træ-ødelæggende svampe Postia placenta, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum og Corriolus versicolor, således at Kebony® Produkterne ikke lever op til deres tilsigtede funktion.

1.4    Garantiperiode

Kebony® terrassegulve og beklædning: 30 år 

 

2.    Afhjælpning

2.1    Kebony Norge AS skal efter egen afgørelse enten levere erstatningsprodukter eller yde kontant erstatning for eventuelle Kebony-produkter påvirket af skade beskrevet som årsag til afhjælpning ovenfor. En kontant kompensation er begrænset til beløbet på den oprindelige faktura for købet.

 

3.    Betingelser

Denne Garanti er genstand for følgende vilkår og betingelser:

3.1    Kontaminering med ikke-ødelæggende organismer såsom overflademug, skimmel og alger betragtes ikke som skader dækket af Garantien og vil derfor ikke give anledning til erstatning eller afhjælpning fra Kebony Norge AS i henhold til Garantien.

3.2    Krav skal foretages skriftligt til Kebony Norge AS inden for 30 dage efter opdagelse af mistanke om skade, ledsaget af det originale Garantibevis,  kopier af de relevante kvitteringer, en beskrivelse af skaden og fotografier, som viser den eventuelle skade. Opdagelse er defineret som det tidspunkt,hvor den mistænkte skade blev opdaget, eller skulle være blevet opdaget, af Ejeren / den oprindelige Køber.

3.3    Kebony Norge AS forbeholder sig ret til at inspicere Kebony-produkterne forud for eventuel tilladelse fra Kebony Norge AS til eventuel erstatningsvare, økonomisk kompensation eller anden afhjælpning ifølge denne Garanti. Fra den dato et potentielt krav observeres, skal den skadelidte tage alle rimelige skridt til at beskytte Kebony® træet mod yderligere skade og alle rimelige skridt til at mindske mulige tab forårsaget af den mistænkte skade.

3.4    Alle garantier er gyldige, forudsat at Kebonys Monteringsretningslinjer,  Vedligeholdelsesretningslinjer  og andre Kebony-produktdokumenter, som var gyldige på købstidspunktet, er overholdt og efterlevet ved håndtering, opbevaring, montering og brug af Produkterne. Såfremt Kebony® træet ikke er monteret i overensstemmelse med Kebony Norge AS’s trykte instruktioner, dækker denne Garanti ikke.

3.5    Denne Garanti dækker ikke eventuelle udgifter i forbindelse med borttagning af beskadiget Kebony® træ eller montering af erstattet Kebony® træ eller eventuelle udgifter til genfremstilling.

3.6    Hvis disse procedurer ikke er blevet fulgt, kan kravet blive erklæret ugyldigt i henhold til denne Garanti.

 

4    Forbehold

4.1      Kebony  Norge  AS  er ikke forpligtet til at yde nogen tilhørende, økonomisk, repræsentativ,  speciel,  pønal eller driftserstatning, hverken direkte eller indirekte, uanset hvordan den måtte opstå.

4.2      Angivelserne i denne Garanti udgør den eneste garanti givet af Kebony Norge AS, og alle andre direkte eller underforståede garantier, inklusive eventuelle garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål (undtagen hvor de opstår ifølge gældende lovgivning om produktgaranti, som ikke kan afvises) er udtrykkeligt ugyldige.

4.3      Skade på Kebony® produkter, som efterfølgende er blevet modificerede eller imprægnerede, for eksempel med  kemiske behandlinger, uden forudgående skriftlig godkendelse fra Kebony Norge AS, er ikke dækket af denne Garanti.

4.4      Skade eller defekter, der er en følge af eller på nogen måde kan tilskrives årsagerne anført nedenfor, er ikke dækket af denne Garanti: 
(a)    forkert opbevaring, håndtering, montering eller anvendelse af Kebony® træ, inklusive men ikke begrænset til eventuel skade, hvor Kebony Norge AS’s skriftlige instruktioner ikke er blevet fulgt;

(b)    forkert brug, forsømmelighed, forandring eller misbrug af Kebony® træ;

(c)    sætning eller bygningsbevægelse og/eller bevægelse i materialer, som Kebony® træet er fastgjort til;

(d)    skade pga. ukorrekt konstruktion af en bygning, eller hvor den maksimale beregnede vindbelastning er overskredet for en bygning;

(e)   naturkatastrofer, så som orkan, tornado, hagl, jordskælv, oversvømmelse eller andre voldsomme og naturlige fænomener; og

(f)    enhver anden årsag end fabrikationsfejl, som kan tilskrives Kebony AS.

 

5.    Kontakt

Du kan kontakte Kebony Norge AS ved at skrive til vores direktør på adressen angivet på denne Garanti.

Kebony Norge AS

Hoffsveien 48

NO-0377 Oslo

Norway

email: @email

 

6.    Lovvalg og tvister

Denne Garanti er underlagt norsk lovgivning, og eventuelle tvister i forbindelse med denne Garanti skal udelukkende afgøres ved norske domstole eller ved forlig efter skøn fra Kebony Norge AS