Etiske retningslinjer

Selskapets ansatte og andre representanter skal opptre i samsvar med lover og forskrifter, og handle i samsvar med god forretningsskikk, selskapets verdier og etiske retningslinjer.

Kebonys etiske retningslinjer er et viktig verktøy som skal bidra til trygg, lojal og ansvarlig opptreden. Kebony verdsetter en ærlig og åpen dialog vedrørende problemstillinger som dekkes av de etiske retningslinjene.

Hvis ansatte eller andre representanter for Kebony blir oppmerksomme på oppførsel som ikke er i samsvar med lover, forskrifter eller retningslinjer, herunder de etiske retningslinjene, må personen informere sin nærmeste leder, bedriftsleder eller et styremedlem i Kebony. Kebony har etablert egne retningslinjer for varsling, da dette er lovpålagt i Norge.

1. Personlig opptreden

  • Alle ansatte og andre representanter for Kebony skal opptre respektfullt og hederlig i all samhandling med forretningsforbindelser, kunder, kolleger og andre interessenter i selskapet. Kebony tolererer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kan anses som truende eller nedverdigende.
  • Kebony har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver med en inkluderende bedriftskultur. Selskapet arbeider for å skape gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og likestilling.

2. Interessekonflikter

  • Ansatte og andre representanter for Kebony må ikke prøve å oppnå personlige eller økonomiske goder for seg selv (eller en nær slektning) som er ulovlig eller kan skade Kebonys interesser.
  • Ansatte i Kebony skal opptre lojalt overfor selskapet og i overensstemmelse med inngåtte avtaler vedrørende konkurranse, hemmelighold og konfidensialitet.
  • Ansatte og andre representanter må varsle sin nærmeste leder dersom personen er i konflikt, eller har direkte eller indirekte interesse i avtaler inngått av Kebony eller dets datterselskaper.
  • Ledelsen og styremedlemmer må på samme måte varsle styret dersom personen er i konflikt, eller har direkte eller indirekte interesse i avtaler inngått av Kebony eller dets datterselskaper, eller har blitt gjort oppmerksom på at ansatte er i lignende interessekonflikter.

3. Bestikkelser, gaver og fordeler

  • Kebony-ansatte og andre representanter skal i kraft av sin stilling ikke tilby, love, be om, kreve eller motta utilbørlige gaver eller andre ytelser til eller fra noen for å oppnå forretningsmessige privilegier. Gaver eller ytelser som er av ubetydelig verdi kan aksepteres. Er man i tvil, bør man alltid konferere med nærmeste overordnede leder.
  • Det samme gjelder for alle invitasjoner, reiser eller deltakelse i arrangementer med leverandører og andre samarbeidspartnere uten godkjenning fra nærmeste overordnede leder.

4. Konkurranse

Kebony og dets ansatte og andre representanter skal ikke bryte gjeldene konkurranseregler, og skal påse at konkurranseretten til enhver tid er overholdt.

5. Sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjene

Handling i strid med de etiske retningslinjene kan få store negative konsekvenser for Kebony, og slike brudd vil bli fulgt opp. For ansatte innebærer dette advarsler, verbalt eller skriftlig, og i alvorlige tilfeller oppsigelse.

6. Gjennomgang og oppdatering

Kebonys Corporate Social Responsibility (CSR) policy skal gjennomgås og oppdateres minst én gang i året med målsetning om å forbedre og etterstrebe de høyeste standarder for etisk og miljømessig ansvarlig adferd i hele organisasjonen og blant selskapets partnere.