Garantibevis

Kebony® Garantibevis

1.    Garantiens omfang

1.1       Denne garantien gjelder eksklusivt for den opprinnelige kjøperen av Kebony®-tre fra Kebony Norge AS og eieren av enhver struktur som Kebony®-treet er installert på.

1.2       Produkter som dekkes av garantien – Kebony-produktene

Garantien dekker alle Kebony®terrassebord og kledning (som definert av produktbeskrivelser på www.kebony.com og www.kebony.no).
Kebony Norge AS garanterer at samtlige terrassebord og kledninger fra Kebony® er produsert i henhold til spesifikasjonene i gyldige produktdatablader på kjøpstidspunktet utstedt av Kebony Norge AS. Disse databladene kan lastes ned fra www.kebony.com od www.kebony.no.

1.3       Skade som dekkes av garantien

I henhold til vilkårene i dette dokumentet garanterer Kebony Norge AS at fra leveringsdato som angitt på fakturaen og i en garantiperiode etter levering som er definert nedenfor, vil Kebony®-produktene anvendt i bruksklasse 3 som definert i EN 335-1 ikke bli skadet av nedbryting forårsaket avmykråtesopp og de trenedbrytende soppene Postia placenta, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum eller Corriolus versicolor, slik at Kebony®-produktene ikke fungerer slik de skal.

1.4       Garantiperiode

Kebony® terrassebord og kledning: 30 år 

 

2.    Rettsmidler

2.1       Kebony Norge AS skal etter eget skjønn enten levere på nytt eller utbetale erstatning for alle Kebony-produkter som rammes av skade som er spesifisert som erstatningsberettiget ovenfor. Eventuelt erstatningsbeløp skal være begrenset til verdien av den opprinnelige fakturaen for kjøpet.

 

3.    Vilkår

Denne garantien er underlagt følgende vilkår:

3.1       Forurensning fra ikke-ødeleggende organismer som overflatemugg, meldugg eller alger regnes ikke som skade som dekkes av garantien, og vil derfor ikke føre til erstatning fra Kebony Norge AS under garantien.

3.2       Krav skal sendes skriftlig til Kebony Norge AS innen 30 dager etter at den antatte skaden ble oppdaget, sammen med dette originale garantibeviset, kopi av relevant(e) kvittering(er), en erklæring som beskriver skaden, og bilder som viser den antatte skaden. «Oppdaget» defineres som det tidspunktet da den antatte skaden ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, av eieren/den opprinnelige kjøperen.

3.3       Kebony Norge AS forbeholder seg retten til å undersøke Kebony-produktene før Kebony Norge AS eventuelt godkjenner erstatning, økonomisk kompensasjon eller andre rettsmidler under denne garantien. Fra det tidspunktet en potensiell skade oppdages, skal skadelidte gjøre alle rimelige tiltak for å beskytte Kebony®-treet mot ytterligere skade og redusere potensielle tap forårsaket av den antatte skaden.

3.4       Samtlige garantier er gyldige under forutsetning av at Kebonys retningslinjer for installasjon, vedlikeholdsmanual og andre produktdokumenter som gjelder på kjøpstidspunktet, følges ved håndtering, oppbevaring, installasjon og bruk av produktene. Dersom Kebony®-treet ikke installeres i henhold til Kebony Norge AS’ skriftlige instruksjoner, faller garantien bort.

3.5       Garantien dekker ikke kostnader i forbindelse med fjerning av skadet Kebony®-tre, installasjon av erstatningstre fra Kebony® eller eventuelle kostnader for ny produksjon.

3.6       Dersom disse prosedyrene ikke følges, kan krav under denne garantien erklæres for ugyldige.

4.    Unntak

4.1       Kebony Norge AS er ikke ansvarlig for tilfeldig skade, økonomisk skade, straffeerstatning, spesialskade eller følgeskade, direkte eller indirekte, uansett hvordan de oppstår.

4.2       Erklæringene i denne garantien er de eneste garantiene gitt av Kebony Norge AS, og alle andre uttrykkelige eller underforståtte garantier, herunder underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, er uttrykkelig unntatt (bortsett fra dersom de oppstår under gjeldende produktgarantilover som ikke lovlig kan avvises).

4.3       Skade på Kebony®-produkter som har blitt endret eller impregnert i ettertid, for eksempel ved kjemisk behandling, uten skriftlig godkjennelse fra Kebony Norge AS på forhånd, dekkes ikke av garantien.

4.4       Skader eller feil som skyldes eller på noen måte kan tilskrives årsakene oppført nedenfor, dekkes ikke av garantien:

(a)       feil oppbevaring, håndtering, installasjon eller bruk av Kebony-treet, herunder, men ikke begrenset til, skader hvor Kebony Norge AS’ skriftlige instruksjoner ikke er fulgt

(b)       feil bruk, forsømmelse, endring eller misbruk av Kebony®-treet

(c)       setning eller strukturell bevegelse og/eller bevegelse i materialer som Kebony®-treet er festet til

(d)       skade som skyldes feil utforming av en struktur, eller dersom maksimal dimensjonert vindlast for en struktur overskrides

(e)       naturkatastrofer som orkan, tornado, hagl, jordskjelv, flom eller annet ekstremvær eller naturfenomen

(f)       alle andre årsaker enn fabrikasjonsfeil som kan tilskrives Kebony AS

 

5.    Kontakt

Du kan kontakte Kebony Norge AS ved å skrive til administrerende direktør på adressen som er angitt i denne garantien.

Kebony Norge AS

Hoffsveien 48

NO-0377 Oslo

Norway

email: @email

 

6.    Gjeldende lov og tvister

Denne garantien er underlagt norsk lov, og eventuelle tvister knyttet til garantien er underlagt norske domstoler eller voldgift etter Kebony Norge AS’ skjønn.