Välj rätt beklädnad

Välj rätt beklädnad

Välj rätt beklädnad

Share

Välj rätt husbeklädnad

Har du planer på att ändra husets beklädnad? Eller ska du bygga nyttoch funderar på vilken typ av material du bör använda till fasaden? Idag finns det otaliga sätt att behandla trä på och detta resulterar ofta i osäkra villaägare som har svårt att navigera i en djungel av produkter för beklädnad. Vissa vill att den ska vara miljövänlig, andra att den ska vara underhållsfri. Och de allra flesta vill att beklädnaden ska tjäna ett estetiskt syfte. I slutändan är beklädnadens viktigaste uppgift på majoriteten av hus och byggnader att skydda väggarna från bland annat mekaniska skador och klimatpåfrestningar. 

En beklädnad bör hålla i minst 30 år, och om du har planer på att behålla huset under en lång tid är det skönt att inte behöva hålla på med underhåll otaliga gånger under dessa år. Underhållsfrågan är därför något du bör tänka noga på när du ska klä om ditt hus. För många villaägare kan fasadunderhåll upplevas som den största och mest tidskrävande uppgift de har. På lång sikt lönar det sig därför att ha en högre budget för fasaden för att undvika onödiga kostnader under åren därefter. 

Vad ska du tänka på när du letar material?

Idag finns det många produkter att välja mellan, så det är inte lätt att veta vilken beklädnad du ska välja för att hitta ett som passar dina behov. Det som bör vara avgörande är en seriös försäljare och leverantör, så att du inte hamnar i oförutsedda situationer som kan vara svåra att lösa. 

Du bör också titta på vilka uppgifter beklädnaden ska ha. Om huset är beläget i ett väderutsatt område finns ett större behov av en träbeklädnad som tål regn, kyla, väder och vind. 

Vilket träslag vill du ha? Om du till exempel sätter upp en beklädnad i ett väderutsatt område rekommenderas impregnerat trä som tål ett väderutsatt klimat. Det träslag som oftast används är furu. 

Här ser du en miljövänlig villa omgiven av tallskog. Furufasaden kompletterar det omgivande området och ger villan ett harmoniskt uttryck.
Här ser du en miljövänlig villa omgiven av tallskog. Furufasaden kompletterar det omgivande området och ger villan ett harmoniskt uttryck. 

Sedan måste du ta reda på vilket utseende eller vilken profil du vill att beklädnaden ska ha. Vill du ha en stående eller liggande fasad? Traditionellt sett har en liggande beklädnad använts mer längs kusten och i områden som är mer utsatta för regn, medan en stående beklädnad har varit vanligare i inlandet. Anledningen till detta är att det ofta är lättare att ersätta en planka i en liggande beklädnad än i en stående om den är fuktskadad, samt att slutet på träplankorna i en stående beklädnad ofta kan utsättas för rötskador på grund av slagregn. 

Bordkledning fra Kebony

 

Stående beklädnad har traditionellt sett varit vanligare i inlandet, medan liggande beklädnad har varit vanligast i kustområdena och i mer väderutsatta områden. Detta beror på att olika beklädnader har olika kvaliteter som lämpar sig bättre i vissa klimat. Idag ser vi dock att dessa två profiler inte gör lika stor skillnad längre, och detta kan ha att göra med att dagens material kan vara mer hållbara. Dessutom ser vi att många i dag är medvetna om trenderna inom arkitektur.  

Vilken färg vill du att beklädnaden ska ha? Om du väljer tryckimpregnerat trämaterial får du en mer naturlig look då denna typ inte bör efterbehandlas när den levereras för att inte påverka hållbarhetsegenskaperna. Om du till exempel väljer trämaterial från Kebony kommer trävirket att, allteftersom det utsätts för yttre påfrestningar, utveckla en vacker silvergrå patina. Således kommer du att ha en fasad som blir vackrare med åren utan att du behöver behandla den. 

Kebony-träet är brunt vid leverans, och utvecklar efterhand en mycket fin silvergrå färg. Här har de använt produkten Kebony Character, en produkt som innehåller kvist.
Beklädnaden på till exempel en sommarstuga i ett väderutsatt område bör vara tålig. Det ville den här familjen att fasaden skulle vara när de byggde detta vackra sommarhus klädd i Kebonyträ. Här ser vi att fasaden har börjat ändra färg som en följd av de yttre påfrestningarna. Kebony-träet är brunt vid leverans, och utvecklar efterhand en mycket fin silvergrå färg. Här har de använt produkten Kebony Character, en produkt som innehåller kvist. 

Vid montering av beklädnaden

Det kan vara ett stort jobb att montera beklädnaden om man inte är yrkesman, men man kan spara mycket på att göra det själv. Det rekommenderas dock att du låter en professionell yrkesman kontrollera längs arbetets gång och efter att arbetet är klart för att se till att installationen inte innebär att den yttre väggen hamnar i riskzonen för fukt- och rötskador. I händelse av en felaktig installation kan du behöva byta ut din beklädnad efter några år, trots att det är en produkt som ursprungligen skulle ha haft en lång livslängdsgaranti. Detta beror på att träet inte får tillräckligt med luft eller inte har någon möjlighet att torka ordentligt, så att fukten spärras in och sätter sig. Beklädnaden ska och bör hålla i många år om installationen utförs korrekt och enligt produktanvisningarna

Exempel på en dåligt utförd montering av en fasad kan vara:

  • Felspikning: Det ska alltid spikas så att fasaden kan röra sig fritt, och spikarna får aldrig gå igenom två överlappande plankor. Spikarna får heller inte vara så långa att de träffar vindspärren (med vissa undantag). Spikens huvud får inte gå för långt in, eftersom detta kan leda till vattenansamlingar så att missfärgning kan inträffa. I vissa fall rekommenderas träskruvar. Felaktiga spikar kan också orsaka stora skador på plankorna. Du undviker sprickor genom att inte spika för nära kanter och ändar.
  • Skarvning: Det rekommenderas att man inte skarvar fasaden på grund av risken för fuktskador. Vissa impregnerade produkter (såsom Kebony) är mindre känsliga för fukt- och rötskador. 
  • Felaktig montering av vattenbräda: Vattenbrädan ser till att all fukt som hamnar på baksidan av vindspärren eller beklädnaden rinner ut. 
  • För litet avstånd mellan vattenbrädan och fasaden kan leda till att luftintaget inte säkras.
  • Otillräckligt luftrum. Luftrummet måste vara sammanhängande med öppning i topp och botten för dränering och genomluftning. 
  • Utrymme: Ett bra tips är att grunda fasaden innan den monteras. Detta kräver dock en del utrymme.
  • Lagring och jordkontakt: Virket har förvarats på en fuktig plats, vilket kan ha lett till skador redan före installationen. Dessutom är det viktigt att se till att trävirket inte har någon kontakt med marken, varken före eller efter monteringen. Detta kan också påverka garantin.

Dessa exempel gäller traditionella profiler såsom stående och liggande beklädnad. Det finns också andra sätt att montera, men då är det desto viktigare att välja en träbeklädnad som tål elementen, och att materialet under monteras korrekt så att huset inte tar skada av de yttre påfrestningarna. Och för att ta dig tillbaka till vad vi inledde detta avsnitt med: Läs alltid produktanvisningen. Vid ett korrekt utförande har du som regel alltid garantin på din sida. 

Denna träbeklädnad skiljer sig från traditionella beklädnader
Denna träbeklädnad skiljer sig från traditionella beklädnader. Det är inget fel på att experimentera med husets ytterväggar så länge allt görs på rätt sätt. Varken fasaden eller huset hamnar då i riskzonen för att ta skada av en kreativ beklädnad. 

Varför du bör tänka på miljön när du ska välja vilken beklädnad du vill ha

Många träproducenter i dag gör reklam för att de erbjuder tryckimpregnerat trä som har lång hållbarhet och är underhållsfritt. Problemet med många av dessa produkter är tyvärr att de inte är miljövänliga. De innehåller ofta tungmetaller och gifter som är skadliga för miljön allteftersom de läcker från träbeklädnaden ned i marken. Detta påverkar miljön så till den grad att det så småningom kan störa ekosystemet. Det blir också svårare att bli av med produkten den dagen beklädnaden måste ersättas. Det innebär att du måste ta hand om den kasserade träbeklädnaden på ett ordentligt sätt på grund av de kemikalier som den har behandlats med, i stället för att till exempel bara kunna kasta den i öppna spisen. Sådana produkter måste brännas på godkända anläggningar för att undvika att toxiner släpps ut i miljön. 

Här var önskan att huset skulle vara miljövänligt tillika energieffektivt
Detta energieffektiva hus är skapat av arkitekterna Fernau & Hartman. Här var önskan att huset skulle vara miljövänligt tillika energieffektivt, och därför föll valet på det miljövänliga trämaterialet från norska Kebony när de skulle klä huset. Således har de nu ett hus som inte kommer att orsaka någon större miljöpåverkan på omgivningen.  

Det är också viktigt att vi väljer ett hållbartträmaterial när vi monterar en ny träfasad. Ett exempel på ett hållbart träslag är tall, eftersom detta träslag mognar snabbare än många andra träslag. Exempel på träslag som inte är hållbara är de som du hittar i regnskogen. Om du använder trä från regnskogen deltar du i avskogningen av en av de saker som saktar ned klimatförändringarna, samt förstör livsmiljön för unika djur, växter och ursprungsbefolkningar. Avskogningen bidrar till att göra världen varmare och vädret mer instabilt samt ökar utsläppen av växthusgaser.  

När den danska firman Jakobsen byggde detta hus var önskemålet att allt skulle vara hållbart. Så att välja trämaterial från Kebony föll sig naturligt
När den danska firman Jakobsen byggde detta hus var önskemålet att allt skulle vara hållbart. Så att välja trämaterial från Kebony föll sig naturligt. 

Om du vill tänka på miljön när du lägger till ny beklädnad, är trämaterial från Kebony att rekommendera. Vi är svanenmärkta, så att konsumenterna vet att de väljer en miljövänlig produkt. Vi delar svanenmärkets vision om ett hållbart samhälle där framtida generationer får lov att njuta av samma miljöförutsättningar som vi har idag. 

Våra produkter är miljövänliga från produktion till slutstation. Produkten kommer från hållbara tallskogar. När den anländer till fabriken förädlas den med en miljövänlig biobaserad vätska som gör den resistent och ogenomtränglig för fukt och insekter. När virket transporteras sker det via havet och så lite som möjligt via land. Detta beror på att vi vill bidra med minsta möjliga koldioxidutsläpp under hela processen.

Här ser du Kebonyträ jämfört med traditionellt tryckimpregnerat trä.
Här ser du Kebonyträ jämfört med traditionellt tryckimpregnerat trä.

Den patenterade processen som trävirket från Kebony går igenom ger en miljövänlig, motståndskraftig och tålig produkt, som, utöver normal rengöring, är underhållsfri och ogenomtränglig för svamp och röta. Här kan det också vara bra att veta att de flesta husförsäkringar inte täcker rötskador i fasaden, eftersom detta anses vara en normal förslitningsskada och inte något oförutsett. Så det finns ännu ett skäl till att ha en större budget när det är dags för ett byte – att du inte behöver betala för en ny fasad i framtiden. I Kebony har vi en garantipå minst 30 år för rötskador över marknivå, och på detta sätt vet du att utsidan av ditt hus är kvalitetssäkrat.

(Vi påminner dig återigen om att alltid vara noga med att installationen utförs på ett korrekt vis för att utnyttja det fulla värdet av produkten, samt att inte efterbehandla med produkter som kan störa träets ursprungliga egenskaper.)

Trämaterialet har genomgått en patenterad träförädlingsprocess där trävirket impregnerades med en naturlig bioalkohol som inte är skadlig för miljön.
I detta projekt ville arkitekterna i Een til een bygga ett hus som var helt ekologiskt. Det innebär att man inte kommer att se några spår av detta hus om det flyttas. Därför valde de att klä huset i Kebony. Trämaterialet har genomgått en patenterad träförädlingsprocess där trävirket impregnerades med en naturlig bioalkohol som inte är skadlig för miljön. 

Vilka är Kebony?

Vi är ett norskt företag som grundades 1997 med målet och viljan att bli ledande inom träindustrin. Vi förverkligar detta genom att erbjuda trämaterial av överlägsen kvalitet tack vare en patenterad trämodifieringsprocess som vi har utvecklat. Detta är både miljövänligt, kostnadseffektivt och hållbart. Kebony följer också alla EU:s krav på reglering av skogsavverkningen.

Med vår teknik ändras hållbara träslag såsom tall permanent, och får samma egenskaper och utseende som tropiskt trä. Detta ger ett bra alternativ till de träslag vi hittar i regnskogen och minskar därmed efterfrågan på tropiskt trä, så att vi hjälper till att skona regnskogen för framtida avskogning som kan påverka klimatet negativt. 

Trämodifieringsprocessen går ut på att behandla träet med en vätska baserad på furfurylalkohol, en ekologisk och giftfri biprodukt från jordbruket. Träet värms upp så att vätskan sätter sig permanent på virkets cellväggar. Detta gör trävirket resistent mot svåra väderförhållanden såsom hög luftfuktighet i ett tropiskt klimat eller våta och kalla vintrar, och mot biologisk nedbrytning, samt skonsamt mot miljön. Det kommer inte heller att försämras över tiden. Istället utvecklar träet en naturlig silvergrå patina som bara blir vackrare med åren. 

Detta unika sätt att behandla trä på har gett Kebony många utmärkelser för vår gröna strategi, och vi har bland annat omtalats som ett av världens mest lovande teknikföretag. 

Många arkitekter har valt att använda Kebony i sina projekt för att följa ekologiska riktlinjer utan att kompromissa med utseende och estetik. Vi är ledande i att skapa hållbara material för byggindustrin, och är också en föregångare inom detta område i många delar av världen. 

Om du väljer en träbeklädnad från Kebony väljer du alltså en miljövänlig, tålig, underhållsfri och hållbar exteriör. Du kommer att bidra till att stödja arbetet med att stoppa avskogningen som sker i regnskogarna, som är livsmiljön för 260 miljoner människor och förmodligen 80 procent av jordens landlevande djur- och växtarter.

Om du vill veta mer om Kebony, klicka här.
Vill du ha fler tips och mer inspiration, kan du få det här.

Lycka till!