Etiska riktlinjer

Företagets anställda och andra representanter ska följa lagar och regler, och också sträva efter att deras arbete är i enlighet med korrekt affärsbeteende, företagets värderingar och dess etiska riktlinjer.

Kebony’s etiska riktlinjer är ett viktigt verktyg som bidrar till säker, lojal och ansvarigt beteende inom företaget. Kebony värderar en ärlig och öppen dialog gällande frågor och problem som täcks av de etiska riktlinjerna.

Om anställda eller andra representanter från Kebony upptäcker beteende som inte följer lagar, regler eller riktlinjer, inklusive de etiska riktlinjerna, måste denna person informera sin chef, management på Kebony eller någon styrelsemedlem hos Kebony. Kebony har etablerat separata riktlinjer för whistleblowing, något som krävs av norsk lag.

1. Personligt beteende

  • Alla anställda och andra representanter på Kebony ska visa respekt och integritet vid all interaktion med affärsrelationer, kunder, kollegor and andra intressenter i företaget. Kebony har nolltolerans gällande alla former av trakasserier, diskriminering eller annat beteende, som kan anses vara hotande eller nedsättande.
  • Kebonys objektiv är att vara en attraherande arbetsgivare med en företagskultur. Företaget arbetar med att skapa goda arbetsförhållanden, säker arbetsmiljö, diversifiering och könsjämställdhet.

2. Intressekonflikter

  • Anställda och andra representanter på Kebony får inte försöka inhämta personliga eller finansiella förmåner för sig själv (eller nära släkting) vilket är olagligt och kan skada Kebonys intressen.
  • Anställda på Kebony ska vara lojala mot företaget och i full enlighet med sina underskrivna överenskommelser gällande konkurrens, sekretess och konfidentialitet. 
  • Anställda och andra representanter måste notifiera deras närmaste överordnade manager i fall de har något direkt eller indirekt materiellt intresse, de kan ha i någon transaktion/överenskommelse som genomförts inom ett företag i gruppen.
  • Ledande befattningshavare och styrelseledamöter ska också notifiera styrelsen om något direkt eller indirekt materiellt intresse, de kan ha i någon transaktion/överenskommelse, eller om de är medvetna om anställdas materiella intresse i någon sådan transaktion/överenskommelse.

3. Mutor, gåvor och förmåner 

  • Kebony anställda och andra representanter ska inte utnyttja sin position, erbjuda, lova, kräva, begära eller acceptera olämpliga gåvor eller andra förmåner till eller från någon för att få företagsförmåner. Gåvor eller förmåner som är av obetydligt värde kan accepteras. Vid tveksamhet, fråga alltid din närmaste överordnade manager.
  • Samma gäller alla inbjudningar, resor eller deltaganden i events hos leverantörer och andra affärpartners utan tillstånd från närmaste överordnade manager.

4. Konkurrens 

Kebony och dess anställda och andra representanter ska inte åsamka överträdelser av konkurrensregler och ska försäkra att konkurrenslagen alltid är i kraft och följs.

5. Sanktioner för överträdelser av de etiska riktlinjerna 

Beteende som strider mot de etiska riktlinjerna kan ha stora negativa konsekvenser för Kebony and följaktligen kommer sådana brott följas upp. För anställda, består detta av varning – verbal eller skriftlig och vid allvarligt fall avskedande.

6. Granskning och uppdatering

Det allmänna Corporate Social Responsibility (CSR) programmet hos Kebony ska granskas och uppdateras åtminstone en gång om året med målet att ständigt förbättra och uppnå högsta standard för etiska och miljövänliga ansvariga beteenden inom organisationen och alla dess handelspartner.