Garantibevis

Kebony® Garantibevis

1. Garantins omfattning

1.1    Denna garanti gäller uteslutande för den ursprungliga köparen av trä från Kebony Norge AS, och för ägare till byggnadskonstruktioner där Kebony®-träet installeras. 

1.2    Produkter som omfattas av garantin - Kebony®-produkter

Garantin omfattar alla Kebony® trallbrädprodukter och beklädnadsprodukter (så som de definieras i produktbeskrivningarna på www.kebony.com).

Kebony Norge AS garanterar att alla trallbrädprodukter och beklädnadsprodukter från Kebony® är tillverkade enligt specifikationerna som beskrivs i produktdatabladen utfärdade av Kebony Norge AS, som gäller vid inköpstillfället. Dessa datablad kan laddas ner från www.kebony.com.

1.3    Skada som omfattas av garantin

Enligt villkoren som framgår häri garanterar Kebony Norge AS från och med leveransdatumet som anges på fakturan och under en garantiperiod efter leverans som definieras nedan att de Kebony®-produkter som tillämpas i användningsklass 3 enligt definitionen i EN 335-1, inte kommer att skadas av förruttnelse orsakad av mögelröta eller de träförstörande svamparterna Postia placenta, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum eller Corriolus versicolor så att Kebony®-produkterna inte uppfyller sin avsedda funktion.

1.4    Garantitid

Kebony® trallbrädor och beklädnad: 30 år 
 

2.    Gottgörelse

2.1    Kebony Norge AS ska, efter eget gottfinnande, antingen leverera på nytt alla Kebony-produkter som drabbas av skada som beskrivs som skäl till gottgörelse ovan, eller kompensera genom kontantutbetalning. Varje kontant kompensation ska vara begränsad till värdet av den ursprungliga fakturan för inköpet.

 

3.    Villkor

Denna garanti är underställd följande villkor och bestämmelser:

3.1    Kontamination av icke-förstörande organismer som ytmögel, mjöldagg eller alger anses inte som skada som omfattas av garantin, och utgör därför inget skäl till någon kompensation eller gottgörelse från Kebony Norge AS enligt garantin.

3.2    Skadeanspråk måste framställas skriftligen till Kebony Norge AS inom 30 dagar efter att den misstänkta skadan upptäckts och måste åtföljas av detta garantibevis, kopior av aktuella kvitton, en redogörelse som beskriver skadan samt fotografier som visar den misstänkta skadan. Upptäckt definieras som den tidpunkt då den misstänkta skadan upptäcktes, eller borde ha upptäckts, av ägaren/den ursprungliga köparen.

3.3    Kebony Norge AS förbehåller sig rätten att inspektera Kebonys produkter innan man godkänner något byte, ekonomisk ersättning eller annan gottgörelse enligt denna garanti.  Från det datum då ett potentiellt skadeanspråk upptäcks, måste den som gör anspråket vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Kebony®-träet från ytterligare skada och alla rimliga åtgärder för att lindra potentiella förluster som den misstänkta skadan kan orsaka.

3.4    Alla garantier gäller under förutsättning att Kebonys installationsriktlinjer, riktlinjer för underhåll utfört av användaren och andra produktdokument från Kebony som gäller vid inköpstillfället iakttas och följs vid hantering, lagring, installation och användning av produkterna. Om Kebony®-trä inte installeras i enlighet med Kebony Norge AS tryckta instruktioner, blir denna garanti ogiltig.

3.5    Denna garanti täcker inte några kostnader i samband med borttagning av skadat Kebony®-trä eller installation av ersättande Kebony®-trä, eller eventuella kostnader för omtillverkning.

3.6    Underlåtelse att följa dessa rutiner kan göra eventuella anspråk enligt denna garanti ogiltiga.

 

4.    Ansvarsbegränsning

4.1    Kebony Norge AS är inte ansvarigt för oförutsedd skada, ekonomisk skada, skadestånd i avskräckande syfte (exemplary damages) eller straffskadestånd (punitive damages), särskild skada eller följdskada, direkt eller indirekt, hur den än uppkommer.

4.2    Utfästelserna i denna garanti utgör de enda garantierna som lämnas av Kebony Norge AS, och andra uttryckta eller underförstådda garantier, däribland eventuella underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte (utom när de uppkommer genom tillämpliga produktgarantilagar som inte juridiskt kan frånsägas) är uttryckligen uteslutna.

4.3    Skada på Kebony®-produkter som i efterhand ändrats eller impregnerats, t.ex. genom kemisk bearbetning, utan föregående skriftligt tillstånd från Kebony Norge AS, omfattas inte av denna garanti.

4.4    Skada eller defekter som beror på, eller på något sätt kan hänföras till, orsakerna på listan nedan omfattas inte av garantin:

(a)    olämplig förvaring, hantering, installation eller användning av Kebony®-trä, däribland alla skador där Kebony Norge AS skriftliga instruktioner inte har följts,
(b)    felaktig användning, vanskötsel, ändring eller missbruk av Kebony-träet,
(c)    sättning eller rörelse i konstruktionen och/eller rörelse i materialen som Kebony®-träet är fäst vid,
(d)    skada till följd av felaktig design av någon byggnadskonstruktion eller till följd av att de maximala angivna vindbelastningarna överskrids för någon konstruktion,
(e)    force majeure, t.ex. orkan, tornado, hagel, jordbävning, översvämning eller annat allvarligt väder- eller naturfenomen,
(f)     alla andra orsaker som inte är tillverkningsbrister som kan hänföras till Kebony AS.

 

5.    Kontakt

Du kan kontakta Kebony Norge AS genom att skriva till VD på den adress som visas i denna garanti.

Kebony Norge AS

Hoffsveien 48

NO-0377 Oslo

Norway

email: @email

 

6.    Tillämplig lag och tvister

Denna garanti regleras av  norsk lag och eventuella tvister gällande garantin ska underställas norska domstolars exklusiva jurisdiktion, eller skiljedomstol efter Kebony Norge AS omdöme.