Garantibevis

Garantibevis

1. Garantins omfattning

1.1 Denna garanti gäller endast för den ursprunglige köparen av Kebony®-virke från Kebony Norge AS, jämte för ägaren av den konstruktion på vilken Kebony®-virket är monterat. 

1.2 Produkter som omfattas av garantin – Kebony-produkter

Garantin omfattar alla Kebony® trallvirkes- och beklädnadsprodukter (enligt definition i produktbeskrivningarna på www.kebony.com). Kebony Norge AS garanterar att alla Kebony® trallvirkes- och beklädnadsprodukter tillverkas enligt de specifikationer som beskrivs i de produktdatablad som utfärdas av Kebony Norge AS och som gäller vid tidpunkten för köpet. Dessa datablad kan laddas ned från www.kebony.com.

1.3 Skador som omfattas av garantin

Med förbehåll för de villkor som framgår av detta garantibevis, garanterar Kebony Norge AS, från den leveransdag som framgår av fakturan och under en garantiperiod som följer på leverans enligt stycke 1.4, att de Kebony®-produkter som tillämpas i användningsklass 3 enligt definition i SS-EN 335 inte kommer att skadas av nedbrytning orsakad av de träförstörande svamparna Postia placentaConiophora puteanaGloeophyllum trabeum eller Corriolus versicolor, i sådan grad att Kebony®-produkterna underlåter att fylla sin avsedda funktion

1.4 Garantiperiod per produktkategori

Tabell 1 Produkter som omfattas av Kebony-garanti:

Kebony-garanti gällande från 1 januari 2021

Produktkategori

Beständighetsklass
(SS-EN 350)

Användningsklass (SS-EN 335)

Garanti mot röta från inköpsdagen (endast nytt material, exkl. frakt):

Kebony Character Trall

1–2 *

3.2

20 år **

Kebony Character Beklädnad

1–2 *

3.1

30 år **

Kebony Clear Trall

1

3.2

30 år **

Kebony Clear Beklädnad

1

3.1

40 år **

Kebony Clear Bjälkar ***

1

3.2

30 år **

Kebony Clear standard ohyvlade produkter ***

1

3.2

30 år **

* Splintved
** För att denna garanti ska gälla måste rekommendationerna i Kebonys riktlinjer för användning och installation respekteras, användning ske enligt relevant produktdatablad och därtill hörande användningsklass (SS-EN 335). Vidare ska installationen göras enligt all relevant lagstiftning och bestämmelser. Kebony är ett naturligt material och naturliga kvalitetsvariationer kan medföra att enskilda plankor måste bytas under perioden.

*** För samtliga Kebony Clear-produkter som ska maskinbearbetas utöver ändskärning måste det företag som utför maskinbearbetningen bekräfta att de respekterar Kebonys riktlinjer för maskinbearbetning. Samtliga Kebony-produkter ska användas enligt beskrivning i Kebonys riktlinjer för användning och installation.

2. Gottgörelse

2.1 Kebony Norge AS ska, från leveransdagen till de perioder som anges i stycke 1.4 ovan löper ut, efter eget fritt val, antingen leverera på nytt eller gottgöra genom kontant betalning, varje Kebony-produkt som berörs av ovan beskriven skada som berättigar till gottgörelse. Eventuell kontant ersättning ska vara begränsad till värdet enligt den ursprungliga fakturan för köpet.

 

3. Villkor

Denna garanti ska vara underkastad följande villkor och bestämmelser:

 

3.1 Kontaminering med icke-förstörande organismer som ytmögel, svampbeslag eller alger anses inte utgöra skada som omfattas av garantin och ska följaktligen inte föranleda någon ersättning eller gottgörelse från Kebony Norge AS enligt garantin.

 

3.2 Garantikrav ska framställas skriftligen till Kebony Norge AS senast 30 dagar efter att misstänkt skada upptäckts och ska åtföljas av detta garantibevis i original, kopior av relevant kvitto eller kvitton, en förklaring med beskrivning av skadan, samt foton som visar den misstänkta skadan. Upptäckt definieras som den tidpunkt då den misstänkta skadan upptäcks eller borde ha upptäckts av ägaren/den ursprunglige köparen.

 

3.3 Kebony Norge AS förbehåller sig rätt att besiktiga Kebony-produkterna innan man medger något utbyte, ekonomisk ersättning eller annan gottgörelse enligt denna garanti. Från den dag en eventuell garantikravsgrundande skada upptäcks måste den som framställer kravet vidta varje rimlig åtgärd för att skydda Kebony®-virket från ytterligare skada jämte varje rimlig åtgärd för att begränsa eventuell förlust som orsakas av den misstänkta skada som upptäckts.

 

3.4 För alla garantier krävs att Kebonys riktlinjer för installation, riktlinjer för användares underhåll jämte annan produktdokumentation från Kebony som gäller vid tidpunkten för köpet respekteras och efterlevs vid hantering, förvaring, installation och användning av produkterna. Underlåtelse att installera Kebony®-virke i enlighet med Kebony Norge AS:s skriftliga anvisningar medför att denna garanti upphör att gälla.

 

3.5 Denna garanti täcker inte någon kostnad i samband med avlägsnande av skadat Kebony®-virke, installation av Kebony®-virke i form av utbyte eller eventuella kostnader för omarbetning.

 

3.6 Underlåtelse att respektera dessa förfaranden kan medföra att krav enligt denna garanti blir ogiltiga.

 

4. Undantag

4.1 Kebony Norge AS ansvarar inte för direkt eller indirekt oförutsedd, ekonomisk, typisk, särskild, utomobligatorisk eller följdskada, oavsett hur denna uppstår.

 

4.2 Utfästelserna i denna garanti utgör de enda utfästelser Kebony Norge AS lämnar och varje annan uttrycklig eller underförstådd utfästelse, inbegripet eventuella underförstådda utfästelser om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål (utom då sådana uppstår inom ramen för tillämplig lagstiftning om produktgaranti från vilken inte lagligen kan friskrivas) är uttryckligen undantagna.

 

4.3 Skada på en Kebony®-produkt som därefter utan Kebony Norge AS:s skriftliga godkännande i förväg ändras eller impregneras, till exempel genom kemisk behandling, omfattas inte av denna garanti.

 

4.4 Skada eller brist som uppstår på grund av eller som på något sätt kan hänföras till nedanstående orsaker omfattas inte av garantin:

 

  1. felaktig förvaring, hantering, installation eller användning av Kebony®-virket, däribland, men inte begränsat till, eventuell skada där Kebonys skriftliga anvisningar inte har respekterats,

  2. felaktig användning, försummelse, ändring eller missbruk av Kebony®-virket,

  3. sättning eller strukturell rörelse och/eller rörelse av material på vilket Kebony®-virket är fäst,  

  4. skada till följd av felaktig konstruktion av en struktur eller då högsta tillåtna vindbelastning enligt konstruktion överskrids för någon struktur, 

  5. force majeure, såsom bland annat orkan, tornado, hagel, jordbävning, översvämning eller annat allvarligt väder- eller naturfenomen, samt

  6. varje annan orsak än fabrikationsfel som kan hänföras till Kebony AS.

 

5. Kontakt

Kebony Norge AS kan kontaktas genom att skriva till kvalitetsavdelningen på

Kebony Norge AS

Havnevegen 35

NO-3739 Skien, Norge

e-post: @email

 

6. Tillämplig rätt och tvister

Denna garanti är underkastad norsk rätt och norsk domstol ska ensam vara behörigt forum för eventuell tvist som rör denna garanti eller ska, efter Kebony Norge AS:s eget fria skön, hänskjutas till skiljeförfarande;

https://kebony.com/sv/content/garantibevis