Kebony förseglingsvax för ändträ 8131 K+

Tillbehör
ProdNo
2679
  • utvecklat för och rekommenderas till Kebony-material
  • skyddar virkesändar och sågade ytor mot fukt och sprickbildning
  • smutsavvisande
  • vattenavvisande

 

Produktegenskaper:  
Kebony förseglingsvax för ändträ är starkt vattenavvisande och skyddar virkesändar och sågade ytor mot sprickbildning och fuktskador

Färg:
8131K+ Färglöst

Användningsområden:
Alla virkesändar och sågade träytor utomhus.

Förberedelser:
Ytan ska vara ren och fri från fett och damm. Rör om väl före användning. Kebony förseglingsvax för ändträ är en avslutande ytbehandling och får inte övermålas. Värm behållaren något i varmt vatten om produkten tjocknar vid låga temperaturer.

Användning:
Applicera Kebony förseglingsvax för ändträ med en trasa eller svamp på den sågade ytan för att skapa en tunn vaxfilm.

Bästa användningstemperatur:
8-35 °C

Täckningsförmåga per liter:
omkr. 14 m2 sågad yta
Beror på trädart och ytstruktur.

Antal behandlingar:
1 st.

Torktid:
Kan vidröras efter omkr. en timme. Helt torrt efter omkr. 24 timmar, beroende på luftfuktighet.
 

Rengöring av verktyg: 
med SAICOS penselrengöring eller motsvarande

Förvaring:
Minst fem år i förseglad behållare. Flytande produkt är inte känslig för frost. Förvara i rumstemperatur i flera timmar och rör om väl efter exponering för frost. Rengöring av träytor med förseglingsvax för ändträ Använd vatten och en borste, inga starka rengöringsprodukter eller utrustning för högtrycksrengöring

Fysiska egenskaper:
Densitet:
0,85-0,91 g/cm3
Lukt: svag/mild, luktlöst i torrt tillstånd
Flampunkt: > 61 °C enl. DIN 53213

Säkerhetsanvisningar – första hjälpen:
Förvaras utom räckhåll för barn. Häll inte i livsmedels-, dryckes- eller andra behållare som används för livsmedel. Skölj omedelbart ur trasor indränkta i produkten eller förvara i en lutfttät behållare (risk för antändning). Torr beläggning är normalt inte antändbar enl. EU-standard SSEN 13501 (DIN 4102 B2). Innehåller iodopropynyl butylcarbamate (IPBC). Kan framkalla en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran.

EU-gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l (2010).

Kebony förseglingsvax för ändträ innehåller högst 500 g/l VOC (flyktiga organiska ämnen). GGVSEB / ADR -/-

Våra appliceringsråd lämnas utifrån de kunskaper vi har och grundas på provningar av och erfarenhet från användning på Kebony-material. Vid användning på andra material ansvarar användaren för eventuell provning och insamling av data. När ett nytt produktdatablad publiceras upphör det föregående att gälla.
 

Related products

Hitta en återförsäljare nära dig