MVO & milieu

Kebony is voortdurend in dialoog met de belangrijkste belanghebbenden, zodat de belangrijkste zaken met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda blijven staan. Het bedrijf beschouwt klanten, medewerkers, leveranciers, autoriteiten, crediteuren, aandeelhouders en de samenleving in het algemeen als zijn belanghebbenden. In dit verband is een belanghebbende iemand die door de handelingen van het bedrijf sterk beïnvloed wordt of het bedrijf sterk kan beïnvloeden.

Als onderdeel van het programma van het bedrijf voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft Kebony ervoor gekozen on een aantal initiatieven te steunen en daar aan deel te nemen.; 

 

UNGC Logo

Het Global Compact van de Verenigde Naties is op tien principes op het gebied van mensenrechten, werk, milieu en anticorruptie gebaseerd. Het Global Compact is een wereldwijd netwerk van ondernemingen, overheden, arbeidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en de VN. Het initiatief streeft ernaar de dialoog en samenwerking tussen de partijen op gang te houden en een duurzame en inclusieve wereldeconomie te bevorderen.

 

Kebony is FSC®-certified. Forest Stewardship Council® (FSC®) works to improve forest management worldwide, and through certification creates an incentive for forest owners and managers to follow best social and environmental practices. FSC® provides a connection between the forest and the end user, ensuring that products with the FSC® label uphold principles and criteria which bring the highest social and environmental benefits and considerations.

Kebony is FSC®-gecertificeerd. De Forest Stewardship Council® (FSC®) werkt aan de verbetering van het bosmanagement wereldwijd en creëert door certificering een stimulans voor boseigenaren en beheerders om de beste sociale en milieutechnische werkwijzen te volgen. FSC® biedt een verbinding tussen het bos en de eindgebruiker door ervoor te zorgen dat de producten met het FSC®-label voldoen aan principes en criteria die de hoogste sociale en milieutechnische voordelen en overwegingen bieden. 

 

PEFC is the world's largest forest certification organisation: with 2/3's of the worlds certified forest area, certified as being in conformance with PEFC standards. It aims to promote the sustainable management of forest through its third party, independent, certification scheme. The raw material for Kebony are taken from sustainably managed forests with large timber harvests. All Kebony suppliers hold certificates guaranteeing the origin of their timber.

PEFC is de grootste certificeringsorganisatie van bossen ter wereld: 2/3 van de gecertificeerde bosgebieden ter wereld zijn in overeenstemming met de PEFC-normen gecertificeerd. Het tracht het duurzame beheer van bos te stimuleren via het onafhankelijke, door derden uitgevoerde certificeringsprogramma. De grondstoffen voor Kebony worden uit duurzaam beheerde bossen met grote houtoogsten gehaald. 

 

All goods delivered by Kebony are Swan Eco-labelled. The Swan is the official Nordic Eco-label, introduced by the Nordic Council of Ministers. The Swan Eco-label's vision is a sustainable society, in which future generations can benefit from the same conditions and opportunities as we ourselves do. An important step towards this vision is, with the help of eco-labelling, to help the consumers choose the most environmentally-friendly products. The Swan logo demonstrates that a product is a good environmental choice.

Alle door Kebony geleverde producten hebben het Swan-ecolabel. De Swan is het officiële Noordse ecolabel dat door de Noordse ministerraad is geïntroduceerd. De visie van het Swan-ecolabel is een duurzame samenleving, waarin toekomstige generaties van dezelfde omstandigheden en mogelijkheden als wijzelf kunnen profiteren. Een belangrijke stap op weg naar deze visie is dat met behulp van ecolabels, de consumenten worden geholpen om de meest milieuvriendelijke producten te kiezen. Het Swan-logo geeft aan dat een product een goede keuze voor het milieu is.

 

Kebony is member of the Norwegian Green Building Council (NGBC), an independent association for industry leaders in Norwegian construction and real estate.

NGBC’s purpose is to increase the environmental standard of Norwegian construction by developing BREEAM-NOR in a manner that causes environmentally friendly buildings to be demanded and highly sought after.

Kebony is lid van de Norwegian Green Building Council (NGBC) een onafhankelijke vereniging voor marktleiders in de Noorse bouw- en vastgoedwereld. Het doel van NGBC is het verhogen van de milieunormen in de Noorse bouw door BREEAM-NOR op een zodanige wijze te ontwikkelen dat milieuvriendelijke gebouwen gevraagd en zeer gewild zullen zijn.           

 

Kebony has received the best assessment "A" in the Swedish web-based system SundaHus Environmental Data. The system is used by building owners, architects, consultants and contractors for managing material choices in buildings.

Kebony heeft de hoogste beoordeling ‘A’ in het Zweedse internetgebaseerde systeem SundaHus Environmental Data ontvangen. Het systeem wordt door gebouweigenaren, architecten, adviseurs en aannemers voor het beheren van materiaalkeuzen in gebouwen gebruikt.