Etiske retningslinjer

Virksomhedens medarbejdere og andre repræsentanter skal overholde love og regler, og også udføre deres arbejde i overensstemmelse med god forretningsskik, virksomhedens værdier og dens etiske retningslinjer.
Kebony etiske retningslinjer er et vigtigt redskab, der bidrager til sikker, loyal og ansvarlig adfærd i hele virksomheden. Kebony værdsætter en ærlig og åben dialog om spørgsmål og problemer der er omfattet af de etiske retningslinjer.

Hvis en ansat eller en anden repræsentant for Kebony bliver opmærksom på adfærd, som ikke er i overensstemmelse med love og retningslinjer, herunder de etiske retningslinjer, skal personen informere hans eller hendes overordnede leder, direktionen i Kebony eller ethvert medlem af bestyrelsen for Kebony. Kebony har etableret særskilte retningslinjer for whistleblowing, hvilket kræves af norsk lov.

1. Personlig adfærd

  • Alle medarbejdere og andre repræsentanter for Kebony skal handle med respekt og integritet i alt samspil med forretningsforbindelser, kunder, kolleger og andre interessenter i selskabet. Kebony har ingen tolerance for enhver form for chikane, diskrimination eller anden adfærd, der kan anses for truende eller nedværdigende.
  • Kebonys målsætning er at være en attraktiv arbejdsgiver med en inkluderende virksomhedskultur. Selskabet arbejder for at skabe gode arbejdsforhold, sikkert arbejdsmiljø, mangfoldighed og ligestilling mellem kønnene.

2. Interessekonflikter

  • Medarbejdere og andre repræsentanter for Kebony må ikke, for sig selv( eller nær slægtning) søge at få nogen personlige eller økonomiske fordele, som er ulovlige eller kunne skade Kebony interesser.
  • Ansatte i Kebony skal handle med loyalitet over for virksomheden og i fuld overensstemmelse med deres underskrevne aftaler om konkurrence, hemmeligholdelse og fortrolighed.
  • Medarbejdere og andre repræsentanter skal meddele til deres overordnede leder i tilfælde af direkte eller indirekte væsentlige interesser, de måtte have i enhver transaktion / aftale indgået af et selskab i koncernen.
  • Ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes underrette bestyrelsen om nogen direkte eller indirekte væsentlige interesser, de måtte have i en sådan transaktion / aftale, eller hvis de er blevet gjort opmærksomme på medarbejdere med væsentlig interesse i en sådan transaktion / aftale.

3. Bestikkelse gaver og fordele

  • Kebony medarbejdere og andre repræsentanter må ikke i kraft af sin stilling, tilbyde, love, anmode, efterspørge eller acceptere upassende gaver eller andre fordele til eller fra nogen for at opnå kommercielle privilegier. Gaver eller fordele, som er af ubetydelig værdi kan accepteres. Er man i tvivl, bør man altid rådføre sig med den nærmeste overordnede leder.
  • Det samme gælder for alle invitationer, rejser eller deltagelse i arrangementer med leverandører og andre samarbejdspartnere uden godkendelse fra den nærmeste overordnede leder.

 4. Konkurrence

Kebony og dens medarbejdere og andre repræsentanter må ikke forårsage nogen overtrædelser af konkurrencereglerne, og skal sikre, at den til enhver tid gældende konkurrenceret overholdes.

5. Sanktioner for overtrædelse af de etiske retningslinje

Adfærd i strid med de etiske retningslinjer kan få store negative konsekvenser for Kebony og derfor vil sådanne overtrædelser forfølges. For medarbejdere medfører  dette advarsler - verbale eller skriftlige, og i alvorlige tilfælde afskedigelse.

6. Gennemgang og ajourføring

Det overordnede Corporate Social Responsibility (CSR) program for Kebony skal revideres og ajourføres mindst en gang om året med det formål konstant at forbedre og søge de højeste standarder for etisk og miljømæssigt ansvarlig adfærd i hele organisationen og med alle dens handelspartnere.