Kebony livscykel

Kebony Character är tillverkad av Pinus Sylvestris från Sverige, medan Kebony Clear tillverkas av Pinus Radiata från Nya Zeeland. Eftersom havstransporter ger låga utsläpp per tonkilometer är transportens globala uppvärmningspotential (GWP) för de två träslagen nästa identisk.

Råvara

Kebony Character och Kebony Clear tillverkas av FSC®-certifierat virke.

Kebony Character och Kebony Clear tillverkas av FSC®-certifierat virke.

Transport

Kebony Character är tillverkad av Pinus Sylvestris från Sverige, medan Kebony Clear tillverkas av Pinus Radiata från Nya Zeeland. Eftersom havstransporter ger låga utsläpp per tonkilometer är transportens globala uppvärmningspotential (GWP) för de två träslagen nästa identisk.

De exakta transportavstånden för Kebony Character varierar beroende på vilken skog virket kommer från, men den genomsnittliga transporten är 600 km via lastbil. Kebony Clear transporteras via fartyg från New Zealand via Hong Kong och Rotterdam till Kebony i Skien i Norge, vilket motsvarar nästan 28 000 km. Vid en beräkning av utsläppen med EcoInvent 3.1 insamlade data för lastbils- respektive havstransport och en bedömning av utsläppen med användning av IPCC 2013 påverkansanalys blir resultatet cirka 0,2 kg koldioxidekvivalenter per löpmeter virke för båda råvarorna.

De exakta transportavstånden för Kebony Character varierar beroende på vilken skog virket kommer från, men den genomsnittliga transporten är 600 km via lastbil. Kebony Clear transporteras via fartyg från New Zealand via Hong Kong och Rotterdam till Kebony i Skien i Norge, vilket motsvarar nästan 28 000 km. Vid en beräkning av utsläppen med EcoInvent 3.1 insamlade data för lastbils- respektive havstransport och en bedömning av utsläppen med användning av IPCC 2013 påverkansanalys blir resultatet cirka 0,2 kg koldioxidekvivalenter per löpmeter virke för båda råvarorna.

Behandling

Kebony behandlas genom att träet mättas med en hundraprocentigt biobaserad impregnering som främst består av furfurylalkohol – en biprodukt från växtriket. Detta innebär att Kebony-trä är giftfritt, helt hälsosäkert och har tilldelats miljömärkningen Svanen. Kebonys tekniska funktioner kan jämföras med andra typer av varaktigt trä, och det är underhållsfritt.

Vid en jämförelse med konventionellt behandlat trä är detta vanligen impregnerat med kopparföreningar. Dessa är inte särskilt farliga för människor, men mycket giftiga för vattenlevande organismer. Många kopparimpregnerade produkter är även behandlade med biocider, främst för att förbättra motståndskraften mot svampangrepp. Exempel på sådana biocider är klorerade triazoler som är akut giftiga för vattenlevande organismer, kan orsaka allergier och ha skadliga effekter på reproduktionen. Impregnerat trä som är behandlat med sådana ämnen får inte användas vid uppsamlingen av dricksvatten och får heller inte komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Denna typ av behandlat trä får dessutom bara lov att brännas i certifierade anläggningar.

Kebony behandlas genom att träet mättas med en hundraprocentigt biobaserad impregnering som främst består av furfurylalkohol – en biprodukt från sockerrörsodlingar. Detta innebär att Kebony-trä är giftfritt, helt hälsosäkert och har tilldelats miljömärkningen Svanen. Kebonys tekniska funktioner kan jämföras med andra typer av varaktigt trä, och det är underhållsfritt.

Användning

Kebony är underhållsfritt och hållbart. Även om initialkostnaden kan vara något högre än för andra produkter spar man ofta in denna merkostnad under produktens livslängd. I följande exempel jämförs Kebony Character fasadbeklädnad med konventionellt målad träpanel på ett hus med 200 m2 fasadyta under en 60-årsperiod.

Beräkningen baseras på Kebony Character fasadbeklädnad till ett pris av SEK 500 kr/m2, och grundmålad vanlig ytterpanel för SEK 190 kr/m2. Materialkostnaden blir därmed cirka SEK 100 000 kr för Kebony och SEK 38 000 kr för den konventionella ytterpanelen. Den grundmålade panelen måste emellertid målas efter uppsättningen, vilket gör att den totala installationskostnaden blir ungefär densamma i de fall målningen genomförs av yrkesmålare. Båda paneltyperna mår bra av att rengöras då och då, men den konventionella panelen måste dessutom målas regelbundet, medan Kebony-träet är underhållsfritt. Hur ofta den konventionella panelen måste målas beror på flera faktorer som exempelvis vilken typ av färg som används, väderlek etc., men enligt allmänna rekommendationer från exempelvis www.ifi.no är det normalt att behöva måla om vart tionde år.

Vid ommålning kan man välja att anlita en yrkesmålare eller göra arbetet själv. Anlitar man en målare kan kostnaden uppgå till cirka SEK 50 000 kr inkl. moms, medan färg och utrustning kostar kring SEK 9 000 kr om man gör arbetet själv. Baserat på dessa siffror kostar konventionell panel mellan SEK 90 000 kr och SEK 355 000 kr under en tidsperiod på 60 år, jämfört med SEK 80 000 kr för Kebony-panel. Väljer man att måla panelen själv, kan man räkna med att behöva lägga cirka 500 timmar på arbetet under panelens livslängd.

 Kebony är underhållsfritt och hållbart. Även om initialkostnaden kan vara något högre än för andra produkter spar man ofta in denna merkostnad under produktens livslängd. I följande exempel jämförs Kebony Character fasadbeklädnad med konventionellt målad träpanel på ett hus med 200 m2 fasadyta under en 60-årsperiod.

Avfallshantering

Eftersom Kebony är giftfritt och inte behöver målas eller behandlas med kemikalier är det lika rent och säkert som naturligt trä under hela sin livslängd. Man kan till och med elda upp avfallet om man vill. Detta ska jämföras med kopparimpregnerat och målat trä som måste deponeras på särskilda återvinningsstationer och kan orsaka miljöproblem om det kastas i naturen.

Eftersom Kebony är giftfritt och inte behöver målas eller behandlas med kemikalier är det lika rent och säkert som naturligt trä under hela sin livslängd. Man kan till och med elda upp avfallet om man vill. Detta ska jämföras med kopparimpregnerat och målat trä som måste deponeras på särskilda återvinningsstationer och kan orsaka miljöproblem om det kastas i naturen.